algemene voorwaarden
bijzondere voorwaarden
pakketreisovereenkomsten
gegevensverwerking

algemene reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten

Artikel 1: toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

 1. De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
  1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
   1. de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
   2. de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
   3. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
   4. de verstrekte maaltijden;
   5. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
   6. ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
   7. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
   8. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
  2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
  3. de betalingsmodaliteiten;
  4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
  5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
  6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
  7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
 2. De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
 3. De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
  Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

 1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

 1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
  Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
 2. De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
  1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
  2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
  3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
  4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
  5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
  6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
  7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
  8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
  9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
 3. Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
  1. de nodige ontvangstbewijzen
  2. de vouchers en vervoerbewijzen
  3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: de prijs

 1. Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
  Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
  1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
  2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
  3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
   Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
 2. Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
 3. Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
 4. In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: betaling van de reissom

 1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
 2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
 3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
  1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
  2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
 2. Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: wijziging door de organisator voor de afreis

 1. De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
  1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
  2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
  3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
 2. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
  1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
  2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
  3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
  4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
  5. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
 3. Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
 4. Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: opzegging door de organisator voor afreis

 1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
  1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
   1. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
   2. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
   3. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
  2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: opzegging door de reiziger

 1. De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
  In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
  Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
 2. De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
 3. De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: non–conformiteit tijdens de reis

 1. De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
 2. Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
  1. onmogelijk is, of
  2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
   Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
 3. Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
 4. Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
  Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
  De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
 5. Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
  Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
 6. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
 7. De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
 8. De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
 9. De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

 1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
 2. Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: prijsvermindering en schadevergoeding

 1. De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
 2. De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
 3. De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
  1. de reiziger;
  2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
  3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: verplichting tot bijstand

 1. De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
  1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
  2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
 2. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: klachtenregeling

 1. Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
 2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: verzoeningsprocedure

 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 5. Het evntueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: arbitrage of rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
 2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
 3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
 4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: +32 2 277 62 15 of +32 2 277 61 80 (9u tot 12 u); fax: +32 2 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Laatst gewijzigd door de Geschillencommissie Reizen 1 juli 2018

bijzondere voorwaarden Planopli

Planopli is vrij bij het bepalen van haar bijzondere voorwaarden. Deze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden en ook niet aan de wet. De bijzondere voorwaarden dienen tevens als toelichting van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden
 2. De prijs is aangeduid per persoon, op basis van een gedeelde tweepersoonskamer.
 3. Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, bevatten de prijzen: vervoer heen en terug; luchthaventaksen, brandstoftoeslag en CO2-compensatie; 20kg bagage per persoon, transfers tussen de luchthaven van bestemming en de verblijfplaats, vervoer ter plaatse met openbaar vervoer en/of comfortabele autocar, overnachtingen met ontbijt in hotel, maaltijden zoals voorzien in het programma, de toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, Nederlands- of Franstalige reisleiding en deskundige toelichting door de reisbegeleiders, locale Engelstalige gidsen en/of architecten, fooien voor locale gidsen en chauffeurs, groepsreisbijstandsverzekering en BTW.
 4. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, annulerings- en bagageverzekering; alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
 5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven, zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 6. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn altijd dossierkosten van €250 verbonden.
 7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma zal behalve de effectieve meerkost voor deze uitbreiding eveneens een administratieve kost van 10% op de meerkost, met een minimum van €100 per persoon, worden aangerekend.
 8. De prijzen zijn berekend op basis van
  1. wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op de uiterste inschrijvingsdatum van de betreffende pakketreis bekend waren. De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, indien de koers 4% hoger is dan de koers op de uiterste inschrijvingsdatum van de betreffende pakketreis
  2. taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de publicatie.
  3. de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de publicatie.
 9. Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan planopli heeft betaald.

Artikel 2: dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen worden gewijzigd.

Artikel 3: formaliteiten inschrijving en betaling

 1. Elke inschrijving voor een van onze reizen moet gebeuren door een e-mail te adresseren aan planopli@planopli.net. Uw inschrijving met vermelding van uw naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum, beroep, identiteitskaartnummer en/of paspoortnummer met geldigheidsdatum, foto, alsook de voorkeur voor een enkele of dubbele kamerbezetting, de vermelding van de gewenste bijkomende annulatie- of bagageverzekering en de gegevens van een noodcontact.
 2. Deze inschrijving moet zijn vergezeld door de betaling van het verschot zoals vermeld op onze webpagina betreffende de gekozen reis. Het saldo van de reis moet minimum 30 dagen voor een Europese reis en 60 dagen voor een overzeese reis zijn betaald. Indien het saldo niet tijdig is overgemaakt, kan uw inschrijving worden geannuleerd en worden onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden voor annulatie.
  Indien de inschrijving plaatsvindt op minder dan 30 of 60 dagen, zal de volledige reissom bij inschrijving moeten worden voldaan.
 3. De reiziger dient te bevestigen kennis te hebben genomen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door planopli worden medegedeeld.
 4. De reiziger dient te bevestigen kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten en de Bijzondere Voorwaarden van planopli zoals gepubliceerd op de website van planopli op datum van inschrijving.

Artikel 4: herziening van de reissom

 1. De vermelde reissom is tot stand gekomen volgens de economische gegevens (wisselkoersen, transportkosten, brandstofkosten, taxen en aandelen?) van kracht tijdens de publicatie van ons programma en uitgaand van een reizigersaantal tussen 60 en 80 personen (tenzij anders vermeld in de gedetailleerde informatie van de betreffende reis).
 2. Planopli verbindt er zich toe (tenzij in geval van overmacht of omwille van veiligheidsredenen) het vertrek te garanderen bij het aangegeven minimum aan inschrijvingen.
  In het geval van een ontoereikend aantal reizigers, kan planopli de reis kosteloos annuleren of een tussen planopli en de reizigers gecommuniceerd supplement te vragen, zodat de reis met een lager aantal deelnemers toch zou kunnen plaatsvinden.
 3. Conform de wet kan een variatie in wisselkoers van meer dan 4% en een gevoelige verhoging van lucht- en spoorverkeer, luchthaven- en maritieme taxen, ons ertoe noodzaken de prijs van onze reis te verhogen. Deze verhoging mag in geen enkel geval meer dan 10% van de reissom bedragen en de reiziger zal hierover minimum 30 dagen voor vertrek op de hoogte worden gebracht.
 4. De prijsaanpassingen ten gevolge van een variatie in wisselkoers hebben slechts invloed op de prestaties die ons in vreemde munt zijn gefactureerd. Dit betreft over het algemeen 20 tot 60% van de reissom. De referentie van wisselkoers onderhevig aan een schommeling van de dollar of van de locale munt, is aangegeven in de gedetailleerde informatie.

Artikel 5: luchthaventoeslag

De tarieven vermeld op deze website en in de gedetailleerde informatie corresponderen met de octrooien van de luchtvaartmaatschppijen waarbij de zitplaatsen zijn geboekt.
Bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen kunnen deze tarieven niet meer beschikbaar zijn voor verkoop na een zekere periode (van enkele dagen tot in het uitzonderlijke geval drie maanden voor vertrek). Planopli zal dan specifiek op zoek gaan naar het beste, beschikbare tarief. Dit tarief kan dus variëren, zowel wat betreft verhoging als verlaging. Dit is evenzeer van toepassing op vertrekken vanuit provinciale luchthavens of luchthavens buiten België. Luchthaventaksen en toeslagen zijn onderhevig aan wijzigingen. Een eventuele stijging of daling van deze taksen en toeslagen zullen ten laatste 30 dagen voor vertrek de reissom beïnvloeden.

Artikel 6: reisformaliteiten

De reiziger moet in het bezit zijn van identiteitsbewijzen (geldige nationale identiteitskaart en/of paspoort), visums, autorisaties en andere nodige documenten (met name medische) vereist door de autoriteiten van de landen waar de reis zal doorgaan.
In geen enkel geval kan planopli de bijkomende kosten dragen ten gevolge van de onmogelijkheid van de reiziger om de vereiste documenten voor te leggen bij de bevoegde instanties.

Artikel 7: bagage

Voor de vluchten is het toegestane gewicht van de bagage veelal beperkt tot 20kg (30kg bij business class). Elke schade of verlies van bagage is onderhevig aan de voorwaarden van de transportmaatschappij of van de bijkomende bagageverzekering. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

Artikel 8: verzekeringen

Voor uw comfort, uw veiligheid en om over garanties te beschikken, raden wij u aan een reisverzekering, annulatieverzekering en/of bagageverzekering aan te gaan bij planopli of uw persoonlijke verzekeringsmakelaar.

Artikel 9: veiligheid van de reiziger

Omwille van veiligheidsredenen verbonden aan de publicaties van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, kunnen wij genoodzaakt zijn een programma te wijzigen om zich te schikken naar de aanbevelingen van de diplomatie. In dit geval en indien bepaalde prestaties niet kunnen worden vervangen of gewaarborgd, zal planopli het eventuele verschil tussen de oorspronkelijke en de uiteindelijke prestaties vergoeden. Indien de reiziger, als gevolg van een wijziging in het programma om zich te schikken naar de aanbevelingen van de diplomatie, zijn deelname zou annuleren, zijn onze algemene annulatievoorwaarden van kracht. Geen enkele compensatie zal dus aan de reiziger worden bijbetaald.

Artikel 10: gezondheid van de reiziger

Logischerwijs vraagt de reisorganisatie planopli om niet alleen voor eigen vaccins in te staan wanneer die zijn vereist, maar om evenzeer voldoende eigen huisapotheek te voorzien. Besteed bij de samenstelling hiervan met name aandacht aan de strikt persoonlijke medicatie en in geval van verlies van deze medicatie is het verstandig extra voorschriften en/of een verklaring van uw huisarts of behandelende arts bij u te dragen.
Voor noodgevallen heeft planopli gedurende elke reis een zo uitgebreid mogelijke en toegestane reisapotheek.

Artikel 11: eventuele wijziging in het programma

 1. Buiten de omstandigheden verbonden aan de veiligheid van de reizigers, bepaalde gevallen van overmacht, voorvallen buiten onze wil en mogelijkheid (wijzigingen of vertragingen bij trein, vliegtuig of boot, culturele manifestaties, politieke evenementen, klimatologische omstandigheden, enz.) kunnen er ons toe leiden om het programma te wijzigen zonder dat onze verantwoordelijkheid wordt aangemaand. De bedragen die corresponderen aan de niet-geleverde en niet-vervangen prestaties zullen worden vergoed, met uitzondering van elke schade of rente.
 2. In het bijzonder kunnen het transport en het verblijf omwille van technische redenen worden aangepast (bijvoorbeeld bij wijziging of annulatie van de vlucht of het risico op overboeking…).
  Indien u bovendien enkele verplichtingen dient na te komen in functie van transport of verblijf (bijvoorbeeld het boeken van een pré-routing, een treinticket, een overnachting een een luchthavenhotel…), nodigen wij u uit contact op te nemen met planopli om u ervan te verzekeren dat de omstandigheden niet moeten worden aangepast.
 3. In het geval van wijziging van één van de essentiële elementen van de reis, verwittigen wij zo snel mogelijk de ingeschreven reizigers. Wij kunnen echter niet de personen verwittigen die wel de gedetailleerde informatie reeds hebben ontvangen, maar nog niet zijn ingeschreven op het moment van de wijziging. Wij nodigen u uit regelmatig de website van planopli te raadplegen of met planopli contact op te nemen.
  De uurregeling van de vermelde vluchten in onze gedetailleerde programma’s stemmen overeen met de reservering op de website. Het dynamische beheer van reserveringen door de vliegtuigmaatschappijen kunnen er in bepaalde gevallen toe leiden om, wanneer de vertrekdatum nadert, onze reserveringen te wijzigen en om andere vluchten voor te stellen bij dezelfde of een andere vliegtuigmaatschappij. Deze maatschappij zal worden gekozen uit een lijst van veelal vijf namen, gecommuniceerd in onze gedetailleerde programma’s. Toch kan deze lijst onderhevig zijn aan wijzigingen tot de dag van afvaart.

Artikel 12: reisbegeleiders

De naam van de reisbegeleiders wordt indicatief medegedeeld en heeft geen enkele contractuele waarde. Omdat de jaarlijkse planning van reisbegeleiders onderhevig is aan mogelijke wijzigingen tot de dag van vertrek, nodigen wij u uit regelmatig de website www.planopli.net te raadplegen of contact op te nemen met planopli om eventuele wijzigingen na te gaan. Wij herinneren er u aan dat een wijziging van reisbegleider geen onderwerp kan uitmaken van enige bijzondere voorwaarde tot annulatie.

Artikel 13: annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. Elke annulatie door de reiziger dient zo snel mogelijk telefonisch te worden medegedeeld en bevestigd via post of e-mail. De reeds overgemaakte stortingen zullen worden terugbetaald volgens ondergeschreven voorwaarden (met uitzondering van uitdrukkelijk vermelde voorwaarden bij de gedetailleerde informatie bij de betreffende reizen op de website van planopli).
 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door planopli. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
  1. meer dan 60 dagen voor vertrek: €100 dossierkosten per persoon plus eventueel de prijs van de niet te wijzigen of niet te recupereren tickets;
  2. 60 tot 31 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
  3. tussen 30 en 21 dagen: 50% van de reissom
  4. tussen 20 en 8 dagen: 70% van de reissom
  5. tussen 7 en 3 dagen: 90% van de reissom
  6. minder dan 3 dagen: 100% van de reissom
 3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing.
  1. tot 30 dagen voor vertrek: 100€ per persoon
  2. minder dan 30 dagen voor vertrek: 250€ per persoon
 4. Pré/post-routing naar Brussel of elke Europese stad: elke wijziging of annulatie door de reiziger minder dan 30 dagen voor het vertrek brengt niet-recupereerbare kosten van €100 per persoon met zich mee. Voor de reservaties die door de reiziger zijn gebeurd, moet ook elke annulatie door de reiziger worden opgenomen. De hotels passen hun eigen annulatievoorwaarden toe.
 5. Geen enkele terugbetaling zal worden uitgevoerd in de volgende gevallen:
  1. Onderbreking van de reis, tenzij deze onderbreking door de organisatie gebeurt.
  2. Het niet tijdig aanwezig zijn op de verzamelplaatsen vermeld in de reisdocumenten.
  3. Het ontbreken van reisdocumenten (paspoort, visum, vaccinatiebewijzen, enz.).
  4. Bepaalde specifieke prestaties zoals bijvoorbeeld entreetickets, tenzij deze prestaties door planopli worden geannuleerd.
  5. Kosten voor visums en verzekeringen worden nooit terugbetaald.

Artikel 14: aansprakelijkheid

 1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang op de opstapplaats en eindigen bij de terugkeer van de reiziger.

Artikel 15: klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, planopli onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven klacht waarin duidelijk wordt vermeld welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie kunnen worden opgelost, is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

Laatst gewijzigd door planopli 24 november 2019

standaardinformatie voor pakketreisovereenkomsten

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Planopli is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Planopli beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de organisator planopli insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van planopli na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Planopli heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Amlin Insurance SE. Wanneer diensten door de insolventie van planopli niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen: Bijhuis België, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32-(0)2/894.70.00.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

algemeen beleid inzake gegevensverwerking

Planopli (verder “zij” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt planopli uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van planopli op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke bij planopli is bestuurster Dominique Pieters, Eikestraat 82, 9550 Steenhuize.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Dominique Pieters.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt planopli gegevens?

Planopli verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie en wanneer u zich via onze website inschrijft op onze gratis nieuwsbrief of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt planopli?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens op uw website terugvinden of op deze van de Kruispuntbank der Ondernemingen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij geen gebruik gemaakt van cookies.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt planopli gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten) en voor direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations).

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door planopli?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan instanties of gebouwen die op een bezoekprogramma staan. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Dominique Pieters, bestuurster van planopli.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de bestuurster van planopli, Dominique Pieters.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij de bestuurster van planopli, Dominique Pieters, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop planopli uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Enkel de bestuurders zijn beheerder van elke toepassing of enkel de naaste medewerkers krijgen toegang zodat controle over verleende rechten steeds mogelijk is. Een cloudserver zorgt voor veilige back-ups.

Wijzigingen

Planopli behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Ingevoerd door planopli in 2018 en laatst gewijzigd op 6 augustus 2021