algemene voorwaarden
bijzondere voorwaarden

algemene voorwaarden geschillencommissie

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
  1. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger heeft gebracht;
  2. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 2. De reisorganisator kan genoodzaakt zijn aan bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van de niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
 2. ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  2. naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
  3. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
   De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis

 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
 2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
  1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  2. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
   Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 december van het voorafgaande jaar golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 december van het voorafgaande jaar bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand november.

Artikel 7: Betaling van de reissom

 1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 25% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 500 euro.
 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
 3. Boekt de reiziger minder dan één maand voor vertrekdatum dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, van deze overdracht op de hoogt te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

 1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voor gestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis

 1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
  2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, wan alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op aan schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
  1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
  2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kostenloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadeloosstelling kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

 1. Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
 2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
 3. Na de reis: werd de klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen

 1. Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen de 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek (Art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het geschillenreglement.
 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het geschillenreglement.
 5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is North Gate III, Koning-Albert-II laan 16, 1000 Brussel.

Laatst gewijzigd door de Geschillencommissie Reizen in maart 2015

bijzondere voorwaarden planopli

Inschrijving en betaling
Elke inschrijving voor een van onze reizen moet gebeuren door een e-mail te adresseren aan planopli@planopli.net. Uw inschrijving met vermelding van uw naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum, beroep, identiteitskaartnummer en/of paspoortnummer met geldigheidsdatum, foto, alsook de voorkeur voor een enkele of dubbele kamerbezetting, de vermelding van de gewenste bijkomende annulatie- of bagageverzekering en de gegevens van een emergency contact.
Deze inschrijving moet zijn vergezeld door de betaling van het verschot zoals vermeld op onze webpagina betreffende de gekozen reis. Het saldo van de reis moet minimum 30 dagen voor een Europese reis en 60 dagen voor een overzeese reis zijn betaald. Indien het saldo niet tijdig is overgemaakt, kan uw inschrijving worden geannuleerd en worden onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden voor annulatie.
Indien de inschrijving plaatsvindt op minder dan 30 of 60 dagen, zal de volledige reissom bij inschrijving moeten worden voldaan.

Annulatie
Elke annulatie door de reiziger dient zo snel mogelijk telefonisch worden medegedeeld en bevestigd via post of e-mail. De reeds overgemaakte stortingen zullen worden terugbetaald volgens ondergeschreven voorwaarden (met uitzondering van de bijzondere voorwaarden die zijn vermeld bij de gedetailleerde informatie bij de betreffende reizen op de website van planopli).

Annulatiekosten

 • meer dan 60 dagen voor vertrek: €100 dossierkosten per persoon plus eventueel de prijs van de niet te wijzigen of niet te recupereren tickets;
 • 60 tot 31 dagen voor vertrek: €150 dossierkosten per persoon plus eventueel de prijs van de niet te wijzigen of niet te recupereren tickets;
 • tussen 30 en 21 dagen: 50% van de reissom
 • tussen 20 en 8 dagen: 70% van de reissom
 • tussen 7 en 3 dagen: 90% van de reissom
 • minder dan 3 dagen: 100% van de reissom

Pré/post-routing naar Brussel of elke Europese stad: elke wijziging of annulatie door de reiziger minder dan 30 dagen voor het vertrek brengt niet-recupereerbare kosten van €100 per persoon met zich mee. Voor de reservaties die door de reiziger zijn gebeurd, moet ook elke annulatie door de reiziger worden opgenomen. De hotels passen hun eigen annulatievoorwaarden toe.

Geen enkele terugbetaling zal worden uitgevoerd in de volgende gevallen:

 • Onderbreking van de reis, tenzij deze onderbreking door de organisatie gebeurt.
 • Het niet tijdig aanwezig zijn op de verzamelplaatsen vermeld in de reisdocumenten.
 • Het ontbreken van reisdocumenten (paspoort, visum, vaccinatiebewijzen, enz.).
 • Bepaalde specifieke prestaties zoals bijvoorbeeld entreetickets, tenzij deze prestaties door de organisatie worden geannuleerd.
 • Kosten voor visums en verzekeringen worden nooit terugbetaald.

Verzekeringen
Voor uw comfort, uw veiligheid en om over garanties te beschikken, raden wij u aan een reisverzekering, annulatieverzekering en/of bagageverzekering aan te gaan bij planopli of uw persoonlijke verzekeringsmakelaar.

Veiligheid van de reiziger
Omwille van veiligheidsredenen verbonden aan de publicaties van het “Ministerie van Buitenlandse Zaken”: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen, kunnen wij genoodzaakt zijn een programma te wijzigen om zich te schikken naar de aanbevelingen van de diplomatie. In dit geval en indien bepaalde prestaties niet kunnen worden vervangen of gewaarborgd, zal planopli het eventuele verschil tussen de oorspronkelijke en de uiteindelijke prestaties vergoeden. Indien de reiziger, als gevolg van een wijziging in het programma om zich te schikken naar de aanbevelingen van de diplomatie, zijn deelname zou annuleren, zijn onze algemene annulatievoorwaarden van kracht. Geen enkele compensatie zal dus aan de reiziger worden bijbetaald.

Gezondheid van de reiziger
Logischerwijs vraagt de reisorganisatie om niet alleen voor eigen vaccins in te staan wanneer die zijn vereist, maar om evenzeer voldoende eigen huisapotheek te voorzien. Besteed bij de samenstelling hiervan met name aandacht aan de strikt persoonlijke medicatie en in geval van verlies van deze medicatie is het verstandig extra voorschriften en/of een verklaring van uw huisarts of behandelende arts bij u te dragen.
Voor noodgevallen heeft planopli gedurende elke reis een zo uitgebreid mogelijke en toegestane reisapotheek.

Eventuele wijziging in het programma
Buiten de omstandigheden verbonden aan de veiligheid van de reizigers, bepaalde gevallen van overmacht, voorvallen buiten onze wil en mogelijkheid (wijzigingen of vertragingen bij trein, vliegtuig of boot, culturele manifestaties, politieke evenementen, klimatologische omstandigheden, enz.) kunnen er ons toe leiden om het programma te wijzigen zonder dat onze verantwoordelijkheid wordt aangemaand. De bedragen die corresponderen aan de niet-geleverde en niet-vervangen prestaties zullen worden vergoed, met uitzondering van elke schade of rente.

In het bijzonder kunnen het transport en het verblijf omwille van technische redenen worden aangepast (bijvoorbeeld bij wijziging of annulatie van de vlucht of het risico op overboeking…).
Indien u bovendien enkele verplichtingen dient na te komen in functie van transport of verblijf (bijvoorbeeld het boeken van een pré-routing, een treinticket, een overnachting een een luchthavenhotel…), nodigen wij u uit contact op te nemen met planopli om u ervan te verzekeren dat de omstandigheden niet moeten worden aangepast.

In het geval van wijziging van één van de essentiële elementen van de reis, verwittigen wij zo snel mogelijk de ingeschreven reizigers. Wij kunnen echter niet de personen verwittigen die wel de gedetailleerde informatie reeds hebben ontvangen, maar nog niet zijn ingeschreven op het moment van de wijziging. Wij nodigen u uit regelmatig de website www.planopli.net te raadplegen of met planopli contact op te nemen.
De uurregeling van de vermelde vluchten in onze gedetailleerde programma’s stemmen overeen met de reservering op de website. Het dynamische beheer van reserveringen door de vliegtuigmaatschappijen kunnen er in bepaalde gevallen toe leiden om, wanneer de vertrekdatum nadert, onze reserveringen te wijzigen en om andere vluchten voor te stellen bij dezelfde of een andere vliegtuigmaatschappij. Deze maatschappij zal worden gekozen uit een lijst van veelal vijf namen, gecommuniceerd in onze gedetailleerde programma’s. Toch kan deze lijst onderhevig zijn aan wijzigingen tot de dag van afvaart.

Reisbegeleiders
De naam van de reisbegeleiders wordt indicatief medegedeeld en heeft geen enkele contractuele waarde. Omdat de jaarlijkse planning van reisbegeleiders onderhevig is aan mogelijke wijzigingen tot de dag van vertrek, nodigen wij u uit regelmatig de website www.planopli.net te raadplegen of contact op te nemen met planopli om eventuele wijzigingen na te gaan. Wij herinneren er u aan dat een wijziging van reisbegleider geen onderwerp kan uitmaken van enige bijzondere voorwaarde tot annulatie.

Reissom
Onze reissommen omvatten, tenzij anders vermeld:
het transport heen en terug vanaf Brussel, de transfers en het transport gedurende de reis, de bezoeken, het verblijf, de vermelde maaltijden (in het algemeen enkel het ontbijt), een groepsreisbijstandsverzekering, de luchthaventaksen en de brandstoftoeslag. Deze taksen en toeslagen zijn onderhevig aan wijzigingen. Een eventuele stijging of daling van deze taksen en toeslagen zullen ten laatste 30 dagen voor vertrek de reissom beïnvloeden.

Onze reissommen omvatten geen persoonlijke uitgaven, geen fooien en geen annulatieverzekering of bagageverzekering

Herziening van de reissom
De vermelde reissom is tot stand gekomen volgens de economische gegevens (wisselkoersen, transportkosten, brandstofkosten, taxen en aandelen?) van kracht tijdens de publicatie van ons programma en uitgaand van een reizigersaantal tussen 60 en 80 personen (tenzij anders vermeld in de gedetailleerde informatie van de betreffende reis).

Planopli verbindt er zich toe (tenzij in geval van overmacht of omwille van veiligheidsredenen) het vertrek te garanderen bij het aangegeven minimum aan inschrijvingen.
In het geval van een ontoereikend aantal reizigers, kan planopli de reis kosteloos annuleren of een tussen planopli en de reizigers gecommuniceerd supplement te vragen, zodat de reis met een lager aantal deelnemers toch zou kunnen plaatsvinden.

Conform de wet kan een variatie in wisselkoers van meer dan 4% en een gevoelige verhoging van lucht- en spoorverkeer, luchthaven- en maritieme taxen, ons ertoe noodzaken de prijs van onze reis te verhogen. Deze verhoging mag in geen enkel geval meer dan 10% van de reissom bedragen en de reiziger zal hierover minimum 30 dagen voor vertrek op de hoogte worden gebracht.

De prijsaanpassingen ten gevolge van een variatie in wisselkoers hebben slechts invloed op de prestaties die ons in vreemde munt zijn gefactureerd. Dit betreft over het algemeen 20 tot 60% van de reissom. De referentie van wisselkoers onderhevig aan een schommeling van de dollar of van de locale munt, is aangegeven in de gedetailleerde informatie.

Luchthaventoeslag
De tarieven vermeld op deze website en in de gedetailleerde informatie corresponderen met de octrooien van de luchtvaartmaatschppijen waarbij de zitplaatsen zijn geboekt.
Bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen kunnen deze tarieven niet meer beschikbaar zijn voor verkoop na een zekere periode (van enkele dagen tot in het uitzonderlijke geval drie maanden voor vertrek). Planopli zal dan specifiek op zoek gaan naar het beste, beschikbare tarief. Dit tarief kan dus variëren, zowel wat betreft verhoging als verlaging. Dit is evenzeer van toepassing op vertrekken vanuit provinciale luchthavens of luchthavens buiten België.

Formaliteiten en bagage
De reiziger moet in het bezit zijn van identiteitsbewijzen (geldige nationale identiteitskaart en/of paspoort), visums, autorisaties en andere nodige documenten (met name medische) vereist door de autoriteiten van de landen waar de reis zal doorgaan.
In geen enkel geval kan planopli de bijkomende kosten dragen ten gevolge van de onmogelijkheid van de reiziger om de vereiste documenten voor te leggen bij de bevoegde instanties.
Voor de vluchten is het toegestane gewicht van de bagage veelal beperkt tot 20kg (30kg bij business class). Elke schade of verlies van bagage is onderhevig aan de voorwaarden van de transportmaatschappij of van de bijkomende bagageverzekering.

Laatst gewijzigd door planopli op 22 februari 2017