Vakmanschap en landschap

KopenhagenDK

Hoewel Vlaanderen nooit met volle over­tuiging in de parade heeft mee­gelopen, heeft het conceptua­lisme zijn hoog­dagen nu wel achter de rug. Archi­tecten van de lage landen kunnen terug hun affini­teit opbouwen met ‘bouwmeesters’ die hun gevoel voor construc­tie en materiali­teit ter tafel spreiden. Met waar­dering voor ambacht kunnen we ook in Scandinavië terecht, waar wordt getoond dat leef­kwaliteit alleen kan worden bereikt indien vakman­schap wordt geïnte­greerd op alle ontwerpniveaus.

Een ander belangrijk thema in Kopenhagen is de ver­fijnde relatie tussen archi­tectuur en omgeving. De Denen gebruiken het land­schap om stedelijke inter­venties te structu­reren. Pleinen, parken en tussen­ruimtes zijn op een hoger niveau getild door objecten een tweede betekenis­laag toe te kennen.

Net zoals bij de inwo­ners, is het ook in de stad zaak om eerst de harde en respec­tabele schil te door­dringen om binnenin ver­rassende identi­teiten te ontdekken.

reizen

Sept 2024