Sebastiaan Veldhuisen

Sebastiaan richt zich naast het gebouw ook op product­ontwerp en duur­zame oplos­singen voor stad en het land­schap. Hij docu­menteert en onderzoekt inno­vatieve ruimte­lijke en infra­structurele oplos­singen en deelt deze kennis via docu­mentaires, trai­ningen en excur­sies. Momen­teel doceert hij aan de aca­demie voor archi­tectuur en stede­bouw in Tilburg en werkt als zelf­standig onder­nemer.

Met zijn archi­tectuur­praktijk (De Ruimte, Qenep) werkte hij aan de her­ontwik­keling van indu­strieel erf­goed tot nieuw cultu­reel gebruik (NDSM-werf Amsterdam, Grote Pyr en theater Zeebelt Den Haag). Daar­naast advi­seert Sebastiaan ook archi­tecten, stede­bouwers en over­heden in duur­zame stede­lijke ontwik­keling. Hij heeft een inter­nationaal kennis­netwerk opge­zet voor energie en duurzaam­heid en organi­seerde daarvoor trainingen, excursies en symposia in diverse Europese landen. Samen met Klaske Havik (TUDelft, Terristories) begeleidt hij work­shops voor architectuur­studenten in Oost-Europa met een onder­zoekende ontwerp­benadering waarbij vaak wordt gebruik­gemaakt van tech­nieken uit de literatuur en het theater.

Opgegroeid in het Caraïbische ge­bied heeft hij veel ge­reisd door Latijns-Amerika en de VS. De mix aan culturen waar­mee hij is opge­groeid, heeft hem nieuws­gierig gemaakt naar andere steden, culturen en talen. Zijn erva­ringen en kennis kan hij met veel enthousiasme overbrengen.

°1971, Purmerend (NL)

  • zelfstandig ontwerper/onderzoeker, trainer, reis­organisator en -begeleider, Terristories (sinds 2008)
  • docent aan MA&U Tilburg (sinds 2011)
  • hoofd technische marketing, Rockwool International (2011-2016)
  • adviseur duurzame stedelijk ontwikkeling, BuildDesk (2008-2011)
  • zelfstandig architect Qenep architectuur en productontwerp (2005-2009)
  • gastdocent TUDelft (2003-2009)
  • zelfstandig architect Architectuurwerkplaats De Ruimte (1998-2004)
  • redacteur ArchiNed (2001-2003)
  • theatermaker Silotheater en Zinq (1998-2004)