Geert Beirnaert

Geert studeerde politieke weten­schappen met een speciali­satie in de inter­nationale betrek­kingen. Hij heeft exper­tise in de inter­nationale as­pecten van de asiel- en vluchtelingen­problematiek. Vanuit deze achter­grond ontwik­kelde Geert een brede inter­esse en kennis inzake inter­nationale politiek, geschie­denis en de bredere sociale as­pecten van het bestemmings­land. Geert fungeerde als missie­leider op verschei­dene missies naar Burundi, Libanon en Jordanië in het kader van de her­vestiging van vluchtelingen.

Als echtgenoot van Dominique is ook zijn inte­resse voor archi­tectuur al jaren­lang aan­gewakkerd. Dankzij zijn achter­grond kan hij op een bij­zonder inter­essante manier archi­tecturale ontwik­kelingen kaderen in een geschied­kundige, sociale en veelal ook politieke dynamiek. Geert zorgt niet alleen mee voor de praktische onder­steuning van de reizen, maar brengt gezien zijn achter­grond dan ook een ver­rijking aan de architectuur­beleving van de reizen.

°1975, Gent (B)

  • Politieke en sociale wetenschappen aan de UGent 1993-1997
  • Erasmusjaar in Bergen (NO) 1996-1997
  • Specialisatieopleiding Europees recht aan de UGent 1997-1998
  • Stage in het kader van het Leonardo Da Vinci-programma in Exeter (GB) 1998